Hyresvillkor

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter.
Antagna av Föreningen SverigeTurism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket. Om uthyraren tillämpar särskilda villkor, har dessa tryckts med kursiv (lutande) stil här nedan.

Som förmedlare/uthyrare är vi skyldiga se till att:
– du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
– du får vägbeskrivning och uppgift om var nyckeln finns i god tid före ankomstdagen.
– stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen på bekräftelsen.
– du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
– du får disponera stugan/lägenheten från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 12.00 avresedagen, om inget annat bekräftats. Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det oss du skall vända dig till. Läs om detta nedan.

När blir min bokning bindande?
Du har öppet köp fram till 60 dagar före ankomst. Om du har betalat din anmälningsavgift (eller hela hyran) och inte avbokat före detta datum så har du godkänt din bokning och den är bindande.

När skall jag betala? Om du bokat tidigare än 30 dagar före ankomst är anmälningsavgiften 1000 kr plus eventuellt avbeställningsskydd. Anmälningsavgiften skall vara oss tillhanda inom 7 dagar från bokningstillfället. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag. Om du bokat senare än 30 dagar till ankomst skall hela hyran betalas inom 2 bankdagar , dock senast dagen före ankomst. Det händer att vi kräver deposition om 1000-1500 kr.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Vi skickar en påminnelse om betalning, men om du trots det inte betalar anmälningsavgift eller slutlikvid stryker vi din bokning, och då gäller reglerna för avbokning.

Men om det händer mig något?
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningskydd. Det kostar 350 kronor/stuga och innebär att du kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst. Avbeställningsskyddet återbetalas ej vid avbokning. Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:
a) dödsfall, som drabbat make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär,
c) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret,
d) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningstillfället. Avgiften för avbeställningskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.
Om du avbokar när det är mer än 60 dagar före ankomst betalar vi tillbaka allt du har betalat. Är det mindre än
60 dagar till ankomst, så behåller vi anmälningsavgiften.
Om du avbokar när det är mindre än 30 dagar före ankomst och har avbokningsskydd och kan uppvisa giltigt intyg, så behåller vi avbokningsskyddet. Resterande belopp återbetalas till dig efter det att vi fått intyget. Intyget skall vara oss tillhanda inom 14 dagar efter avbokningstillfället.
Om du avbokar när det är mindre än 30 dagar till ankomst och inte har giltigt intyg så behåller vi hela hyran. Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan så återbetalar vi till dig ett belopp som motsvarar den nya gästens hyra med avdrag för en administrativ kostnad om 200 kr.

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan likvärdig stuga/lägenhet har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi betalar då tillbaka hyran, med avdrag för den tid du har nyttjat stugan/lägenheten. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran. Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt efter ankomst, senast kl 11 dagen efter. Fel som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående så vi får en chans att åtgärda det. Ovanstående gäller ej vid omständigheter som vi ej kan råda över, t ex avbrott på el- eller TV-nätet.
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du är betalningsansvarig för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Mellan 23:00 och 07:00 skall du som hyresgäst iaktta största hänsyn och tystnad gentemot dina grannar. Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud för din stuga/lägenhet som anges på bekräftelsen. Om du bryter mot detta debiteras du kostnaden för sanering.
Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen. Det är ej tillåtet att ställa upp tält eller husvagn på tomten.
Du måste städa ordentligt efter checklistan före avresan. Om du missar detta kommer vi att debitera dig en högre städavgift, beroende på extra kostnader. Avsyning sker normalt efter er avresa.
Du måste lämna igen nyckeln till din stuga/lägenhet vid avresa. Om du glömmer det eller har tappat bort nyckeln kommer vi att debitera dig en avgift från 800 kronor.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om
– du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i lägenheten/stugan/området.
– du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i lägenheten/stugan/området.
– lägenheten/stugan används till ej avsett ändamål.
Om avtalet upphör att gälla pga ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från lägenheten/stugan och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.
Krig, naturkatastrofer, strejker mm:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Övrigt:
Vi hyr ut till familjer, par och vuxna sällskap (25+). I logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, toalettpapper eller rengöringsmedel.

 

RENTAL TERMS

Adopted by Föreningen Sverigeturism (the Swedish Tourism Association) 1990 following discussions with Konsumentverket (the National Board for Consumer Policies). If the landlord applies special conditions, these are printed in italics below.

As landlords we are obliged to ensure that:
• you receive written confirmation of your booking.
• you receive documentation and details of where to pick up the key in good time, but not necessarily more than 30 days before the agreed day of arrival.
• the cottages/flat agrees with the description. We are not responsible for any promises the owner or his contact person may have made directly to you without our knowledge and which we were not aware of or ought to have been aware of. (Try to obtain promises in writing for safety’s sake).
• you are informed of any important changes concerning your booking.
• you are able to use the cottage/flat from 3 pm on the agreed day of arrival until 12 am on the day of departure, unless otherwise confirmed. If you are not satisfied with the cottage/flat, you should contact us. See further below.

When does my booking become binding?
You and we are bound by the lease as soon as we have confirmed your booking and you have paid the application fee (or all the rent).

When should I pay?
If you booked earlier than 30 days in advance the application fee is 1000 SEK. The application fee should be paid within 7 days of the date on which we sent the confirmation to you. It will be deducted from the rent. The rest of the rent should be paid no later than 30 days before the agrecd day of arrival. If you booked later than 30 days in advance, all the rent should be paid within 2 days.

What happens if I don´t pay on time?
If you don´t pay the application fee on time, we have the right to cancel your booking.

What if I want to cancel?
Cancellation is not valid if it takes place through another part or is sent to the cottage/flat. We are obliged to confirm your cancellation in writing. If you cancel more than 60 days before agreed arrival, you do not need to pay anything. If you cancel 30-60 days before arrival you pay your charge of 1000 SEK. If you cancel 30 days or later before agreed arrival, you will have to pay the whole rent. If we manage to rent the cottage/flat to someone else, we will reimburse you with the amount equivalent to the rent paid by the new tenant, with a deduction for a service fee of 200 SEK.

What if something happens to me?
You can protect yourself against the cost of cancellation by purchasing cancellation protection. It costs 350 SEK per cottage/flat and means that under certain circumstances you can cancel up to and including the day before agreed arrival.
Cancellation protection applies under the following circumstances, of which you were not aware when you booked:
a) death, illness or accident of a serious nature, affecting you personally, your spouse, partner, family or travelling companion.
b) call-up to the armed forces or civil defense.
c) the occurrence of a serious event outside your control which you could not foresee when you booked and which means that it is unreasonable to demand that you honour your booking, e. g. extensive fire or flood damage to your home. You must have a certificate to prove the reason for cancellation, issued by a doctor, public authority, insurance company or similar. The cost of cancellation protection is not reimbursed on cancellation.

What are my rights?
If we do not supply the cottage/flat in the promised condition or at the right time and cannot offer you another cottage/flat that differs so little from the one you booked that this is of no significance to you, your are entitled to cancel the lease. In this case we have to reimburse everything you have paid us and compensate you for your proved and reasonable costs, with a deduction for the benefit you may have had from the cottage/flat. Instead of cancelling the lease, you may demand that we reduce the rent. If you have any complaints these must be communicated to the owner or his deputy within 2 days from the day of arrival. Any defect during your stay must be reported so that the owner have the opportunity to rectify them. In order to be valid, claims for compensation must be submitted in writings to the agent not later than 10 days after the end of the period of rental. You are entitled to put another person in your place and we have to accept that person unless we have special grounds for refusing. If you intend to do so you must inform us before the date of taking possession. The fee for changing the reservation is 200 SEK

What are my obligations?
You must take good care of the cottage/flat and follow the rules and regulations which apply. You are personally responsible for any damage that occurs to the property and its contents through your own renegligence or that of someone in your party. You must not use the cottage/flat for any purpose other than what was agreed at the time of booking (normal leisure purposes) and you must not allow more people to stay overnight in the cottage/flat or in its grounds than you stated on booking. War, natural disasters, strikes, etc. You and we have the right to depart from the lease if the cottage/flat cannot be supplied owing to military operations, natural disasters, labour-market conflicts, protracted interruptions in the supply of water or energy, fire or other similar major occurrences, which neither you nor we could have foreseen or influenced. Under such circumstances we are obliged to reimburse what you have paid with a deduction for the benefit you may have had from the cottage/flat.
What happens if we don´t agree?
Tell us about any complaints immediately. Bear in mind that your chances obtaining redress may diminish if you delay in making your complaint. If we don’t agree, you can contact Allmänna Reklamationsnämnden (the National Board for Consumer Complaints) witch consists an impartial chairman and a number of representatives of travel organizers and consumers. The address is: Box 523, S-162 15 Vällingby, Sweden.